News

กรมการข้าว ร่วมลงนามสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

23/01/2020

กรมการข้าว ร่วมลงนามสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและพยากรณ์แมลงศัตรูพืช และเตือนภัยการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 ม.ค.63) นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation :MLC) Special Fund ประจำปี 2018 โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
นายสุดสาคร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ประจำปี 2561 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีสาระสำคัญมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีการปรึกษาหารือการร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของไทยและจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน

นายสุดสาคร กล่าวอีกว่า การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานในระดับอนุภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและพยากรณ์แมลงศัตรูพืชและภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยของการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (Development of Center for Monitoring, Forecasting and Warning of Sustainable Rice Production under Climate Change in Mekong – Lancang Sub-Region) และ2.โครงการพัฒนาและการดำเนินการตามมาตรฐานการผลิตข้าวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Development and Implementation of Common Rice Production Standard in Mekong-Lancang Sub-Region) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี วงเงินงบประมาณ 27,624,045 บาท

“โดยกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คือ ไทย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ภายใต้โครงการประกอบไปด้วย การฝึกอบรมร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิทยากร การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการสอดคล้องกับนโยบายภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

No Comments

    Leave a Reply