News

กรมพัฒนาที่ดิน ฉลองวันดินโลก สร้างดินสมบูรณ์ที่ดินโครงการหลวง คืนสุขให้ชาวเขา

22/11/2018

พด.เฉลิมฉลองวันดินโลก สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ชูความสำเร็จพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สร้างดินสมบูรณ์ คืนสุขให้ชาวเขา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวันดินโลกพร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และกำหนดให้มีการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ

 

 

 

 

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรดินของประเทศ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง ดินเสื่อมโทรม มีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินโดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จึงเข้าไปร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชผลเมืองหนาวได้เต็มศักยภาพ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวเขา ที่สำคัญคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรต่อไป

  

ด้านนางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.) รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก โดยมีหน้าที่หลักคือการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวงในเขตภาคเหนือ ได้แก่ การสำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทานและเส้นทางลำเลียงภูเขา วิจัย ทดสอบ สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูงอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตั้งจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดตั้งหมอดินดอยอาสา และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายหมอดินน้อย เพื่อปลูกฝังความรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเยาวชน ให้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาที่ดินในอนาคต

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชผักเมืองหนาว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ชาวเขาที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง มีที่ดินทำกิน มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

No Comments

    Leave a Reply