News

อธิบดีฯ สำราญ เปิดนโยบาย Smart & Strong together ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

21/12/2018

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกอย่าง รวดเร็ว ทั้งภาคเศรษฐกิจ หรือภาคสังคม แม้แต่ภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงภายใต้ในยุค
4.0 จึงไม่ใช่เรื่องง่ายของ นักส่งเสริมการเฌ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ที่พวกเราจะต้องเข้าไปเผชิญและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 2562 จึงจำเป็นต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกด้าน พวกเราจะเดินเคียงคู่พี่น้องเกษตรกรไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับประโยชน์ ยึดหลัก “Smart & Strong Together” มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง แล้วก้าวเดินตามสถานการณ์ไปพร้อมกัน

ภายใต้ 5 เป้าหมายที่สำคัญ เป้าหมายสำคัญคือ เกษตรกรอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน และสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะขับเคลื่อนต่อไป มีเป้าหมายสำคัญ 5 ภารกิจ ได้แก่

1. สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่

3. มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต

4. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ

5.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานทั้งหมดจำเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนงาน จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชน ที่พร้อมเป็นการขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยังเกษตรกรอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับการแสดงนิทรรศการ ในการจัดงานแบ่งออกเป็น 5  ด้าน

ด้านที่ 1 ผลสำเร็จจากการส่งเสริมการเกษตรในการขยายผลจากโครงการพระราชดำริ ทั้งต้นแบบเกษตรกรในด้านความพอเพียง และการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ โดยการปลูกอะโวคาโด

ด้านที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ มีนักส่งเสริมการเกษตร smart officer วิเคราะห์ พื้นที่ คน สินค้า มีแปลงใหญ่ เป็นพื้นที่การบริการจัดการการเกษตร มีคลินิกพืช รองรับการให้บริการเกษตรกรทั่วประเทศ โดยการใช้งานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน เช่น การวิจัยชุมชน กรณีการใช้แมลงช้างปีกใส ควบคุมแมลงศัตรูพืช ในแปลงฝรั่งของเกษตรกร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้านที่ 3 ตลาดนำการผลิต มีแหล่งผลิตการผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการศึกษา วางแผน ผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และคัดเลือกสินค้าที่โดดเด่นของพื้นที่ รวมทั้งเปิดตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์

ด้านที่ 4 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ ผ่านการพัฒนาโดยมีหัวใจ ของการพัฒนาให้เกิดองค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง โดยพัฒนาให้เกษตรกรให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

และด้านที่ 5 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น smart officer และการพัฒนา future doae โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดี รองรับฐานข้อมูลภาคการเกษตร

 

 

No Comments

    Leave a Reply