News

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบาย รมช. พาณิชย์ จัดเวทีดึงศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

21/08/2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กระจายไปสู่ภูมิภาค โดยจัดเวทีสัมมนา “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ดึงหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

​​นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก

​​นายทศพล ทังสุบุตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs ต้องเผชิญปัญหาการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการนำเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AI, Iot, Blockchain, Clould, Big Data, E-Commerce การขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งการค้าขายไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศแต่อย่างเดียว ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและสร้างแต้มต่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในเวทีโลก กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในระบบเศรษฐกิจดังกล่าว กรมฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

 

​​นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล มีการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีโดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร การคิดค้นนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ Madrid Protocol การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศด้วย PCT รวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ e-Filing โดยในเรื่องการตลาด ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ การจัดทำแผนธุรกิจ การระดมทุนและหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs นักประดิษฐ์ นักวิจัย เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 300 คน

​​กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

—————————————-

No Comments

    Leave a Reply