News

การเคหะแห่งชาติปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้งโครงการเคหะฯ สุรินทร์

20/08/2019


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนี้ นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมลงพื้นที่ไปยังโครงการฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ได้นำถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 11 ชุด รวม 22,000 ลิตร ติดตั้งภายในชุมชน และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อขนส่งน้ำวันละ 5 – 6 รอบ รวมจำนวน 30,000 – 36,000 ลิตรต่อวัน ทั้งยังได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply