PR NEWS

SUN ร่วมกับ Sb1 จัดโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 ยกระดับเกษตรกรไทย

20/08/2018

บมจ.ซันสวีท ร่วมกับ Sb1 เปิดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นนักบินโดรนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรไทย

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดโครงการอบรม”โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่4.0” ร่วมกับ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการใช้โดรน และ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสามารถนำโดรนไปใช้พ่นสารเคมีในแปลงข้าวโพด รวมไปถึงสามารถนำความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ในการรับจ้างพ่นสารเคมีในพื้นที่เกษตรกรใกล้เคียงเพื่อสร้างรายได้เสริม

“ในปัจจุบันอากาศยานบังคับไร้คนขับ หรือโดรนกำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการสำรวจพื้นที่การปลูก การถ่ายภาพทางอากาศ ตลอดจนการฉีดพ่นทางการเกษตรจนกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังพุ่งแรง เป็นกระแสความนิยมทั่วโลก ประกอบกับแนวคิดของบริษัทฯที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรภายใต้โครงการ Contract Farming ได้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเพาะปลูกข้าวโพดหวานให้มีปริมาณผลผลิตต่อไร่คงที่ และ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การรับจ้างพ่นสารเคมี ส่งผลทำให้มีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อการหางานทำในต่างจังหวัด”

ทางด้าน นายปภังกร  โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้มีความร่วมมือในด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการบินนวัตกรรมโดรน อากาศยานฉีดพ่นทางการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะยกฐานะของเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้มีความสามารถใช้งานโดรนได้เอง ถือเป็นการยกระดับในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น

“การศึกษาอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า นวัตกรรมสมาร์ทโดรน อากาศยานฉีดพ่นทางการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบของโดรน การฝึกบังคับโดรนด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกบังคับโดรนลำฝึก การฝึกบังคับลำจริง โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 วัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีการบิน วิธีการทำงานความปลอดภัยและกฎหมายของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเป็นการช่วยยกมาตรฐานเกษตรกรไทย

 สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โดรนเพื่อการเกษตร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-540และคุณอัมพันธ์ สุริยัง หมายเลขโทรศัพท์ 081-9925858 หรือที่ www.sunsweetthai.com

No Comments

    Leave a Reply