PR NEWS

ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แนะสหกรณ์ดูแลกันและกัน ยืนยันสสท.จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง

20/02/2019

20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยมีนายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนสหกรณ์กว่า 300 ท่านเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีแนวคิดจากคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 25 ในการจัดทำหลักเกณฑ์พิจารณาการสนับสนุนสันนิบาตสหกรณ์แต่ละจังหวัด โดยทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะพิจารณาจากอัตราการจัดส่งเงินค่าบำรุง เพื่อให้แต่ละจังหวัดได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยเราจะตัด10%ให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดทำกิจกรรมในแต่ละจังหวัด เพื่อกระจายอำนาจลงสู่แต่ละพื้นที่ ยืนยันสันนิบาตสหกรณ์จะทำงานเพื่อสหกรณ์ เราไม่สนใจเรื่องเงินค่าบำรุง แต่เราจะทำงานให้สหกรณ์เห็นว่าเราทำอะไรให้บ้าง เราจะผลักดันช่วยเหลือในทุกด้าน ยืนยันเราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง

ปัจจุบันสสท.มีแนวคิดในการ จัดตั้งสนง.ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย ในส่วนด้านการเงินสหกรณ์ต้องช่วยเหลือกันเองได้มากที่สุด ปลดแอกจากธนาคารพาณิชย์ หากเราร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดทุนในระบบสหกรณ์ ที่ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างดี

“สันนิบาตสหกรณ์ยุคใหม่ ผมมีแนวคิดในการจับมือร่วมกันเดินไปกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เราจะร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้เรียนเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ เราอยู่ฝั่งเดียวกัน จับมือทำงานร่วมกัน”

” และสุดท้าย หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับประธาน ICA เรามีแนวคิดในการจัดคาราวานสินค้าไปขายที่ประเทศมาเลเซีย โดยทาง ICA อยากให้เรานำสินค้าไปขายในงานของ ICA ติดตราสัญลักษณ์สหกรณ์ coop เพื่อนำไปขายทั่วโลก ”

ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการซักถามข้อกฎหมาย เป็นอย่างมาก มีปัญหาหลากหลาย ทั้งในส่วนภาคการเกษตร ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ ซึ่งทุกสหกรณ์ต้องการให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีบทบาทในการผลักดันสหกรณ์ทั้งระบบต่อไป

No Comments

    Leave a Reply