PR NEWS

มกอช. ประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร”

18/02/2019

18 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร” พร้อมเปิดการอบรมโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มกอช. เพื่อสนองต่อนโยบายตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ” ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทุกหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงาน และพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

ทั้งนี้ มกอช. ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง การดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน ตามแนวทางพระราชทานที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มกอช. จึงได้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ มกอช. ได้มีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สนับสนุน ให้ข้าราชการ คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

“ ขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการโดยการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเริ่มจากตัวเราเองขยายออกไปสู่ชุมชนและองค์กรต่างๆอันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ” เลขาธิการกล่าว…

No Comments

    Leave a Reply