PR NEWS

สอ.กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด-สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก ต่อยอดพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสหกรณ์เข้มแข็ง

17/02/2019

17 ก.พ.62 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานเปิดการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า ชสอ. เป็นองค์การระดับประเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมาชิกกว่า 1,089 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีการจัดทำนวัตกรรม และเริ่มจัดการประกวดครั้งแรกเมื่อปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 7 ปี ที่ ชสอ. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

“การจัดประกวดนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีโอกาสคิดค้น นำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสูความเข้มแข็งอย่างมั่นคง และเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์อื่นๆ ได้นำไปปรับใช้”

สำหรับในปีบัญชี 2561 มีสหกรณ์ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 7 สหกรณ์ 8 ผลงาน ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้ ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ชื่อผลงาน “ประกวดนักลงทุนมืออาชีพ” และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ชื่อผลงาน “การพัฒนา Credit Scorecard” รางวัลระดับดี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)” และรางวัลชมเชย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชื่อผลงาน “css: Coop Support System ระบบสนับสนุนงานสหกรณ์” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมและทางการเงินเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด” สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ชื่อผลงาน “เรื่องคลินิกสหกรณ์เฟส 1 (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)” และสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ชื่อผลงาน“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”

ขณะที่ ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ชื่อผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for Cooperative Management” รวมทั้งได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply