News

ชาวสหกรณ์ลำพูน…สืบสานพระราชปณิธานความดี ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ความยั่งยืน

19/07/2019

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อปลูกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการน้อมนำแนวทางจิตอาสา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอด สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการสืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้และเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และพสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีในวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เช่นกัน

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งมีการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สหกรณ์/บ้านเรือนสมาชิก

โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1.สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สหกรณ์ และแจกกล้าไม้ให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ชุมชน จำนวน 1,500 ต้น สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 75 คน 2.สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด จัดกิจกรรปลูกต้นไม้ อาทิ ประดู่ ราชพฤกษ์ อินทนิล ตะแบก ขนุน มะขาม และเหลืองอินเดีย ตามโครงการฯ ในพื้นที่สหกรณ์ จำนวน 200 ต้น สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 50 คน และ3.สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จัดกิจกรรม บวชป่า ตามโครงการฯ ณ ป่าชุมชนหมู่ที่ 14 ตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 150 คน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ สร้างพลังของประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการ ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความดี สร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบไป

No Comments

    Leave a Reply