News

สธ.ยกอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างผู้นำด้าน Bubble and Sealระดับดีมาก

14/10/2022

อ.ส.ค.ปลื้มหนักหลังหนุนอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) ระดับดีมาก

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างได้พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) ระดับดีมากจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่มีผลมาจากที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่าง ได้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดใน 4ด้านคือ 1.การจัดทำแผนงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 2.การควบคุมและการเฝ้าระวัง/Bubble group 3.การดำเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อและการดำเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อรวมไปถึงการป้องกันการเกิดซ้ำ
สำหรับรายละเอียดของแผนงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เริ่มต้นด้วยอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างได้ออกประกาศฯมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมาตรการฯได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ ๆ มาตรการฯ มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ ๆ ส่วนการควบคุมเฝ้าระวังมีการตั้งด่านคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่อย่างเคร่งครัดทั้งบุคคลภายนอกและส่วนการผลิต

โดยจะมีการการทำ Bubble Groupกองต่างๆภายในโรงงาน รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและรายงานผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน เช่น ปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบเชิงรุกเดือนละ 1 ครั้งและแบบตั้งรับ ส่วนกรณีมีพนักงานติดเชื้อในแผนกให้ผู้ติดเชื้อหยุดงานและเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลหรือ รพสต. ในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ทุกคนที่อยู่ในแผนกจะต้องได้รับการตรวจ ATK ครั้งแรกหลังจากพบผู้ติดเชื้อภายใน 24 ชม. ประเมินความเสี่ยงของพนักงานในแผนก หากมีความเสี่ยงสูงให้กักตัวตามคำสั่งสาธารณสุข หรือ WFH อย่างน้อย 7 วันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้วให้ตรวจ ATK ยืนยันผลลบก่อนกลับเข้าทำงาน เป็นต้น

No Comments

    Leave a Reply