News

กรมชลฯ ลุยกำจัดผักตบชวาแม่น้ำบางปะกงได้กว่า 78,000 ตัน

17/06/2022

กรมชลประทาน กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงได้กว่า 78,000 ตัน บรรเทาความเดือดร้อนชาวแปดริ้วสามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวกมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ไหลมาจากทางตอนบนลงมาสะสมบริเวณด้านเหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นปริมาณมาก ปัจจุบันสามารถกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้วกว่า 78,000 ตัน ส่งผลให้ปริมาณผักตบชวาด้านเหนือน้ำมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกัน จนทำให้การกำจัดผักตบชวาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องจักรประเภทเรือกำจัดวัชพืชลงเก็บผักตบชวาในคลองต้นแม่น้ำบางปะกงด้วย เช่น คลองบางขนาก พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำบางปะกง ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในคู คลอง และแหล่งน้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำบางปะกง เพื่อลดปริมาณการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก

No Comments

    Leave a Reply