News

ชป. ห่วงใยประชาชน เดินหน้าบรรเทาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

17/05/2024

 


นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกร จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ อาทิ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรและลดผลกระทบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา และในพื้นที่ ต.กุฎี อ.ผักไห่

จังหวัดตราด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้ราษฎร เติมถังระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน รวมปริมาณน้ำ 48,000ลิตร นำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามร้อยยอด เติมลงถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านวังไทร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จำนวน 200 ครัวเรือน รวมปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร และนำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากแหล่งเก็บน้ำสำรอง แจกจ่ายน้ำลงสระเก็บน้ำให้แก่ประชาชนบ้านสำโหรง ม.5 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี รวมปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร

จังหวัดเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง และในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด พร้อมนำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง รวมปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร ตลอดจน ดำเนินการขุดชักร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำไปเติมลงแก้มลิงที่อยู่บริเวณขอบอ่าง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

จังหวัดปัตตานี สนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง และช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจอิสลาม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ มัสยิดมัจมุดดีน บ้านควนลังงา หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์

จังหวัดนราธิวาส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง ณ บ้านโคกกูแว ต.พร่อน อ.ตากใบ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

No Comments

    Leave a Reply