News

ภูเก็ต จัดงาน “วันดินโลก 64” World Soil Day 2021 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ภายใต้หัวข้อ พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร

16/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต อำเภอถลาง จังวัดภูเก็ต นำโดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน วันดินโลก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี2564 ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการอาทิ นายภิญโญ  สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจักรี สุจริตธรรม อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 นางสาวดาวรุ่ง รัตนภิรมย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย นายสุชาติ ศิลปะชัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พันตำรวจโทอุดม ทองจีน รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมงาน โดยปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตร และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยในปีนี้กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 2564 ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะทำงานจัดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างการรับรู้วันดินโลก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการวิชาการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม สาธิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้านการเกษตร และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าเกษตร

No Comments

    Leave a Reply