News

ชป.ส่งน้ำช่วยพื้นที่ทำนาปี 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

16/06/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ชลประทานส่งน้ำให้ทำนาปี จนเกษตรกรพึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย จำนวนกว่า 150 ราย รวมตัวกันเรียกร้องให้ชลประทานปล่อยน้ำทำนา นั้น กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับเข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงการจัดสรรน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ขอให้เกษตรกรใช้น้ำจากแม่น้ำปิงไปก่อน เนื่องจากจำเป็นต้องสงวนน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไว้ใช้เฉพาะการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยทางโครงการฯจะทำการส่งน้ำแบบรอบเวร เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งในพื้นที่ หากมีฝนตกลงมาอย่างสม่ำเสมอและปริมาณน้ำในลำน้ำปิงเพิ่มมากขึ้น ทางโครงการฯจะพิจารณาส่งน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โครงการฯ จะทำการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อสนับสนุนน้ำให้เกษตรกรในช่วงเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี 2563 อีกด้วย จากแนวทางการช่วยเหลือที่กล่าวมา เกษตรกรในพื้นที่ต่างพึงพอใจกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมชลประทาน และพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้


ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป แม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่ กรมชลประทาน จำเป็นต้องสงวนน้ำไว้ในสำหรับการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

No Comments

    Leave a Reply