News

นักวิ่งชาวสุโขทัย และขอนแก่นเตรียมรวมพล ไทย-เดนมาร์คจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน 2นัดยิ่งใหญ่ขานรับเดือนแห่งความรัก

14/02/2020

นักวิ่งไม่ควรพลาด นมไทย-เดนมาร์คเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน 2 นัดสำคัญ
หนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าภายใต้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์คอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คกับผู้บริโภคภายใต้ชื่องาน นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน จ.สุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และTHAI-DENMARK RUN @ KHON KAEN จ.ขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) หรือสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดงานกิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอน 2 โครงการขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้คือ โครงการแข่งขันวิ่ง “นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่4” กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัยในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งประเภทการวิ่งเป็น 2ประเภทคือ ประเภทบุคลากร อ.ส.ค. ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทประชาชนทั่วไป ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวางเป้าหมายนักวิ่งประมาณ 800 คน และอีกโครงการคือ การแข่งขันวิ่ง “THAI-DENMARK RUN @ KHON KAEN” จัดขึ้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งประเภทการวิ่ง เป็น 2 ประเภท คือ 1. Family & Fun Run ระยะทาง 4.7 กิโลเมตรและประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวางเป้าหมายนักวิ่งประมาณ 2,000 คน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนดังกล่าวที่ทาง อ.ส.ค.ได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนในภูมิภาคต่างๆที่มีที่ตั้งของสำนักงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย มีสุขภาพที่ดีและมีความรักสามัคคีร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและ อ.ส.ค. อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการบริโภคนม ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ ๑๐๐ % ไม่ผสมนมผงมากยิ่งขึ้น

โดยทั้ง 2 กิจกรรมที่ทาง อ.ส.ค. จัด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่4 จ.สุโขทัย และ THA-DENMARK RUN @ KHON KAEN ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนแล้ว อ.ส.ค. ยังมุ่งให้ผู้บริโภคได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางธรรมชาติภายในที่เป็น Road และ Cross Country ที่ยังไม่เคยเปิดให้ใครวิ่งมาก่อน พร้อมได้สัมผัสกับพื้นที่การทำงานของคนทำงานอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนของประเทศมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และตระหนักดีกว่าการออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ทาง อ.ส.ค. จึงสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรของสำนักงาน อ.ส.ค. เพื่อที่จะได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย “ ผอ.อ.ส.ค. กล่าว ในโอกาสนี้ขอเชิญนักวิ่งทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ได้ตามละเอียดดังนี้ โครงการแข่งขันวิ่งนมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง หรือ โทรศัพท์หมายเลข 055 – 951095-6 ส่วนโครงการแข่งขันวิ่งTHAI-DENMARK RUN @ KHON KAEN จัดขึ้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 043-261409

No Comments

    Leave a Reply