News

จัดกิจกรรม “Run for Farmer” วิ่งเพื่อเกษตรกรไทย หารายได้สมทบทุนจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง”

11/02/2020

สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Run for Farmer” วิ่งเพื่อเกษตรกรไทย หารายได้สมทบทุนจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” องค์กรช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง พร้อมสร้างอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน ภายใต้สโลแกน 2 F = 1 S

11 ก.พ.63 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” โดยมีดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายปราโมทย์ ทะนุพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคอีสาน นายวีรชัย ประทักษ์วิริยะ ตัวแทนผู้ส่งออกผักและผลไม้ และนายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าว ณ สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” โดยมูลนิธินี้ จะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในเรื่องการทำการเกษตร เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน และสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการสร้างต้นแบบของชุมชนเกษตรกรเข้มแข็ง ซึ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสูงวัย ได้นำประสบการณ์ของตนเองมาปรับใช้กับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้สูงวัยเหล่านี้ ได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณค่า และเป็นชุมชนเกษตรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

ด้าน ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมฯ ต้องการจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีสโลแกน 2 F = 1 S คือ Food Safety ความปลอดภัยทางอาหาร Food Security ความมั่นคงทางอาหาร และSustainability ความยั่งยืน กล่าวคือ การผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิฯ ดูแลเกษตรกรครอบคลุม ทั้งการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และใช้สารเคมีทางการเกษตร พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากต้องการจัดหารายได้ ยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้การทำงานทุกเรื่องๆ นำไปสู่ผลสำเร็จ ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Farmer” กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคสินค้าเกษตร และประชาชนทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหารายได้จัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลืมตาอ้าปาก รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และสร้างอาชีพเกษตรให้มีความยั่งยืน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.runlah.com ซึ่งกิจกรรมวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun Run 5 km และประเภท Mini Marathon 10.5 km และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกด้วย

ขณะที่นายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้จัดตั้ง “มูลนิธิเกษตรกรเข้มแข็ง” เพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลเกษตรกร และเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร นำไปถ่ายทอดยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐ สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนในอนาคต

หรือติดต่อ ได้ที่สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย โทร092-672-8405 /099-010-4019 สมัครได้จนถึงวันที่10 มีนาคม 2563

No Comments

    Leave a Reply