News

เกษตรฯ โชว์เทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ปี 62

10/07/2019

กรมวิชาการเกษตร โชว์อาโวกาโดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยเด่น ชมนิทรรศการ-สาธิต-ประกวดผลผลิต ร่วมแข่งรับประทานอาโวกาโด และช้อปผลผลิตในตลาดนัดอาโวกาโด พร้อมร่วมเสวนา “ทิศทางการผลิตอาโวกาโดเพื่อการค้า” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บริเวณจุดชมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณจุดชมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ชมสาธิต การผลิตและขยายพันธุ์อาโวกาโด การประกอบอาหารจากอาโวกาโด ร่วมกิจกรรม การประกวดผลผลิตอาโวกาโด การแข่งรับประทานอาโวกาโด และการเสวนา “ทิศทางการผลิตอาโวกาโดเพื่อการค้า” เปิดบริการ คลินิกพืชให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร และช้อปสินค้า ผลผลิตอาโวกาโดคุณภาพจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคในตลาดนัดอาโวกาโด

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาโวกาโดเป็นพืชที่ผู้บริโภครักสุขภาพกำลังให้ความนิยม ด้วยอาโวกาโดมีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามินและสารที่สำคัญหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ ซึ่งในปัจจุบันอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกอาโวกาโดมากกว่า 200 ราย มีพื้นที่ปลูกอาโวกาโดแบบแปลงเดี่ยวและแปลงผสมผสานกับไม้ผลชนิดอื่นๆ ประมาณ 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่ปลูกอาโวกาโดให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายผลผลิตหน้าสวน 30 – 60 บาท/กิโลกรัม แต่ปริมาณผลผลิตอาโวกาโดยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งการปลูกอาโวกาโดจากเมล็ดตามวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร ส่งผลทำให้ผลผลิตอาโวกาโดไม่ตรงตามพันธุ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง ผลผลิตด้อยคุณภาพ ยากต่อการจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้น ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร จึงได้ดำเนินงานโครงการวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยได้จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดที่ช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถมาชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ” และเลือกซื้ออาโวกาโดคุณภาพดีได้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณจุดชมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

No Comments

    Leave a Reply