PR NEWS

บจธ. เดินหน้าสนองนโยบายรัฐ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมาย เตรียมแผนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกิน

09/07/2019

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยในระหว่างการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ แปลงที่ดิน หมู่ที่ 8 บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 69 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และเกษตรกรได้รวมกลุ่มทำเรื่องร้องขอมายัง บจธ. เพื่อให้นำเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการกระจายการถือครองที่ดินโดย บจธ. จะเข้าไปสำรวจความเหมาะสมของที่ดินที่จะนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินให้มีความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่ม

“ในเบื้องต้น บจธ. ต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจก่อนว่า ที่ดินแปลงนี้มีความเหมาะสมที่จะทำโครงการหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะนำมาทำการเกษตรอย่างที่ชาวบ้านต้องการหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องให้เกษตรกรทำโครงการเสนอขึ้นมาว่าจะมีแผนการทำเกษตรอย่างไร จะปลูกพืชอะไร มีแผนการตลาดอย่างไร และจะมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบไหน อย่างไร ซึ่งทาง บจธ. ก็จะต้องมาพิจารณาว่าจะมีการจัดแปลงรายย่อยให้แต่ละรายอย่างไร 
ใช้เนื้อที่คนละเท่าไหร่ รวมทั้งการจัดสรรเกษตรกรลงแปลงด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง” ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าว

นอกจากนี้ บจธ. ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กับเจ้าของที่ดินที่ปล่อยทิ้งรกร้างหรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ โดยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทุนเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และมีส่วนงานที่ทำหน้าที่คัดกรองที่ดินและกลุ่มเกษตรที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย พร้อมติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการรับการช่วยเหลือเงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือส่งอีเมลล์ที่ labai@labai.or.th หรือโทรติดต่อได้ที่ โทร 0 2278-1244, 02278-1648 ต่อ 601,602,610  มือถือ 09 2659 1689

No Comments

    Leave a Reply