News

ชสอ. เปิดอบรมกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เสริมความรู้สู่มืออาชีพ พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์เข้มแข็ง

06/02/2019

6 ก.พ.62 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์และการอ่านงบการเงินของ โดยมีคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกโดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก ซึ่งความสำเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่เป้าหมาย โดยการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจอย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมุมมองในการบริหารจัดการแบบองค์รวม มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในระดับสูง มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์”รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

 

ด้าน รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานคณะกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ มากกว่า 5,000 ล้าน บาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการ บริหารจัดการสหกรณ์ ชสอ. จึงได้ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” เพื่อรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรมมาตรฐาน โดยคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ที่ผ่านการอบรม มีความรู้เพียงพอเรื่องการเงิน การบัญชี สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยหลังจบการอบรม จะมีการทดสอบ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพ และจะมีการประเมิน ติดตาม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

No Comments

    Leave a Reply