News

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

05/03/2019

 

ที่โรงแรม เดอะ สุโขทัย สาธร กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล โดยมีผู้ร่วมประชุมตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน, สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ร่วมพิจารณาเพื่อหาแนวร่วมแก้ปัญหาขยะทะเล ซึ่งภายในที่ประชุม นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม


พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขยะทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาขยะที่ล่องลอยจากฝั่งออกสู่ท้องทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สร้างปัญหามากมายในทั่วโลก เป็นสาเหตุหลักทำให้สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในภาพรวมประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก การเปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม

ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ มีแนวคิดคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)     ซึ่งแต่ละคำมีความหมายเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์ ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ได้จัดทำร่างเอกสารกด้านขยะทะเลมี 2 ฉบับ คือ 1) ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และ 2) กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ทั้ง 2 ฉบับนี้ จะถูกนำเสนอเพื่อขอการรับรองในการประชุมระดับผู้นำอาเซียน เดือนมิถุนายนนี้ต่อไป

สำหรับในปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจำนวน 274 การประชุม โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การประชุมต่างๆ เน้นในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมรายการแรกของปีนี้
“ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะทะเลที่มีแหล่งกำเนิดจากบนบกถึงร้อยละ 80 โดยได้ตั้งเป้าหมายในการลดขยะทะเลของไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2027 ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมเพื่อให้เป็นรูปธรรมสืบไป” พลเอกสุรศักดิ์กล่าว

No Comments

    Leave a Reply