PR NEWS

ชสอ. ครบรอบ 46 ปี ยืนหยัดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลักดันสหกรณ์สมาชิก “สีขาว สะอาด โปร่งใส”

04/09/2018

ชสอ. ครบรอบ 46 ปี ยืนหยัดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลักดันสหกรณ์สมาชิก “สีขาว สะอาด โปร่งใส” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันออมแห่งชาติ” ตั้งเป้าระดมเงินออม 1 หมื่นล้าน รวมทั้งเปิดเวทีเสวนา “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธิทำบุญครบรอบ 46 ปี ชสอ. พร้อมเปิดป้ายสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ และศูนย์ช่วยเหลือกฎหมายสหกรณ์สมาชิก โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่เริ่มก่อตั้งจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 81 สหกรณ์ ด้วยทุนดำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 120,000 ล้านบาททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน วิชาการ กฎหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยี เน้นส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคประชาชน โดยมีสมาชิกกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ทุนดำเนินงานรวมทั้งระบบกว่า 2.24 ล้าน ล้านบาท นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“สิ่งที่ทำให้ ชสอ. สามารถยืนหยัดเป็นแกนนำของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยได้มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานถึง 46 ปี และยังได้รับการยอมรับจากขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ ก็คือ ชสอ. ได้ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารแบบ “สีขาว สะอาด โปร่งใส” มีผลทำให้ บริษัท ทริสเรสติ้ง จำกัด จัดระดับความน่าเชื่อถือให้ ชสอ. อยู่ที่ระดับ A- ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ”ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า ในปีนี้ ชสอ. ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ และทำความสะอาดลานพระเจ้าตากหน้าวัด ณ วัดบางอ้อยช้าง ในเดือนตุลาคม กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนพ.ย. และจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลูกป่าชายเลน ในเดือนธ.ค. ร่วมกัน ระหว่าง ชสอ. ขบวนการสหกรณ์ และสื่อมวลชน

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า นอกจากนี้ เนื่องในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ต.ค.41 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมทรัพย์ ซึ่ง ชสอ. เห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 ชสอ. ในฐานะแกนนำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประชาชนสืบต่อไป ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ได้แก่ กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 20 ต.ค.61 และนำเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” จะได้รับสิทธิสะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาขอบคุณ ผู้ลงทุนใน ชสอ. พร้อมกระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จำนวน 1 ชุด โดย ชสอ. ได้เปิดรับเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2561” ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80 – 4.10% ต่อปี ซึ่งได้เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.- 2 พ.ย.61 โดยตั้งเป้าระดมเงินออมเข้าระบบ 10,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดคลิป “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท โดยจะประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 31 ต.ค.61 นี้ และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 31 ต.ค.61 ณ สำนักงาน ชสอ. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดยดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเวทีเสวนา “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน ชสอ. รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดคลิป “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท โดยจะประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 31 ต.ค.61 นี้ และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 31 ต.ค.61 ณ สำนักงาน ชสอ. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดยดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเวทีเสวนา “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน ชสอ. รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

No Comments

    Leave a Reply