News

สำนักเกษตรฯลพบุรีนำทีมศึกษาดูงานเกษตรเชียงใหม่

03/12/2022

นายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำทีมเกษตรกรจากลพบุรีเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน “ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2565

ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Market) ผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant คณะผู้ตรวจรับรองและคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 80 ราย เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยไร้สารพิษ มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงสู่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายเอกสิทธิ์ มะลิซ้อน ผู้จัดการโครงการแม่โจ้บาซาร์
(กาดบะป๊าว เชียงใหม่) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเชียงใหม่จะเน้นมาแสวงหาธรรมชาติตามนอกเมือง วัด หรือไม่ก็มาเที่ยวในเมือง ซึ่งเรายังมีตลาดการเกษตรของชุมชนน้อยมากเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทางภาคกลาง เดิมทีการทำสวนมะพร้าวของที่นี่เป็นการแก้ไขปัญหาธรรมชาติ

เพราะจุดนี้เราเป็นแหล่งรับน้ำลักษณะการปลูกจึงต่างจากอัมพวา หรือทางภาคกลาง ถ้าเราปลูกตามแนวก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งตามฤดูกาล สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาตลาดแห่งนี้ มาเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้เวลาสั้นๆกับธรรมชาติ ผู้ค้าในตลาดนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจริงๆอยู่แล้ว กับผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องย้ายถิ่นฐานกลับมาอยู่บ้านเกิด ก็จะมาขายของที่นี่เช่นกัน

นายพูนผล เล็กไม่น้อย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง กล่าวถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการหลวง ที่เข้ามาสนับสนุนอาชีพการเกษตรในพื้นที่ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แปลง

โดยแปลงแรกเป็นส่วนส่งเสริมการผลิต รวมถึงการแปรรูปผมผลิตทางการเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชน เราสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ทั้งการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพ การจัดการกับผลผลิตที่เกินมาจากการขาย รวมถึงจัดการการตลาดอย่างครบวงจรทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะต้องขายได้

น.ส.นวินดา นิลบุตร เกษตรกร ทำหน่อไม้ฝรั่ง จ.ลพบุรี กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า การมาดูงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากได้เรียนรู้ถึงการมองโลเคชั่นที่เหมาะสม รวมถึงช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ ที่ทำให้ลูกค้ามองเห็นเราได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรต่อไป

No Comments

    Leave a Reply