News

“สมหวิง หนูศิริ” ผู้นำความรู้ทางบัญชี สร้างความเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนา ศพก. อย่างยั่งยืน

03/10/2018

“สมหวิง หนูศิริ” ผู้นำความรู้ทางบัญชี สร้างความเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนา ศพก. อย่างยั่งยืน

 ​จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ และยังเป็นหน่วยเชื่อมองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นฐานเรียนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรที่สำคัญ เปรียบเสมือนตัวแทนของหน่วยราชการในพื้นที่ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

​นายสมหวิง หนูศิริ หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ครูบัญชีดีเด่นประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560 ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งทับควาย 

ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ ดำเนินงานในลักษณะการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกปาล์มเป็นพืชหลัก และปลูกพืชสมุนไพร ไม้ผล และเพาะเห็ดฟาง อีกทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ แพะ สุกร ไก่พื้นบ้าน วัว กบ และปลาในบ่อซีเมนต์ โดยมีการนำข้อมูลทางบัญชีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพของตนเอง ทำให้รู้รายได้และค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตผล รู้จักวางแผนการผลิตในครั้งต่อไป และนำไปสู่การเลือกอาชีพเสริมได้อย่างเหมาะสม

จากเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถและมีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความตั้งใจจริงในการทำงาน 

มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า และมีความต้องการให้เกษตรกรในชุมชนอยู่ดีมีสุข จึงเริ่มต้นจากการทำตัวเองเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นจริง ทั้งการประกอบอาชีพและการจัดทำบัญชีควบคู่กัน ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ โดยยึดหลักการพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำคัญ โดยมี “บัญชี” เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการและวางแผนด้านการเงิน จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2560 และเป็นครูบัญชีต้นแบบ ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2560

​“เกษตรกร ถ้าหากไม่มีการทำบัญชี มันก็จะยั่งยืนไม่ได้ เพราะไม่มีตัวการันตีตัวเองว่า อาชีพนี้มันจะอยู่ได้หรือไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่ผมทำทุกๆ กิจกรรมที่อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ ผมจะมีการจดบันทึกบัญชีไว้ทั้งหมดและสามารถต่อยอดได้ทุกๆเรื่อง..” นายสมหวิง กล่าว.

​ปัจจุบัน นายสมหวิง หนูศิริ ได้ทำหน้าที่เป็นครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ฯ โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้รู้จักนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วิเคราะห์วางแผนทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่เด่นชัดในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน จนทำให้คนในชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน.

No Comments

    Leave a Reply