News

ชป.เดินหน้าจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 64/65 ย้ำทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดน้ำให้เพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้

02/12/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งนี้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค พร้อมขอความร่วมมือให้พื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อยใช้น้ำอย่างประหยัด

บ่ายวันนี้ (2 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายประยูร เย็นใจ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำ) ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 – 13 ผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ยกเว้นภาคใต้ กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65(1 พ.ย. 64 – 30 เม.ย. 65) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันเริ่มจัดสรรน้ำฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำต้นทุนทั้งประเทศรวมกันประมาณ 37,857 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งสิ้น 22,280 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุนทั้งหมด สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และการเกษตร ปริมาณน้ำที่เหลืออีก 15,577 ล้าน ลบ.ม. จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 65

เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และผันน้ำจากลุ่มน้ำเเม่กลอง) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานภาคกลาง 22 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 5,700 ล้าน ลบ.ม. สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรใช้น้ำน้อย และอุตสาหกรรม พร้อมวางมาตรการบริหารจัดการน้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้สำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 65 อีกประมาณ 3,044 ล้าน ลบ.ม.ด้วย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ และหากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกร หรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการความช่วยเหลือด้านน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้ทุกโครงการชลประทาน สร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุด กำลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply