PR NEWS

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

02/10/2018

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ผ่านไปแล้วกับการจัดกิจกรรมในโครงการ OTOP นวัตวิถี  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้/ของที่ระลึกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัตวิถีให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม

 

กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบในชุมชนนำมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2564

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดแนวทางการผลิตสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากสถาบันการศึกษา และผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังได้มีการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อทำการแนะนำให้คำปรึกษาในแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดและผลิตสินค้าได้เองอย่างมีคุณภาพสะท้อนอัตลักษณ์ในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีทำให้ชุมชนมีรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนพึ่งตนเองได้ในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply