PR NEWS

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน

01/10/2018

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจการพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ประสานความร่วมมือกับ JETRO (Japan External Trade Organization) เพื่อเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น JMA Management Center Inc. (JMAM) ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือกับ JMAM ครั้งนี้ เราได้รับการประสานจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization : JETRO) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับ JMA Management Center Inc. (JMAM) นี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่สมรรถนะการบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยี ที่ต้องตระหนักถึงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งมอบงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพียงในโรงงานของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะสามารถนำไปใช้กับทุกโรงงานที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของตน                       โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น ผู้กำหนดให้เป็นสมรรถนะและสร้างกระบวนการประเมิน นอกจากนี้                        ยังร่วมมือในการจัดทำระบบ  E- Learning ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันฯ ดำเนินการอยู่ในการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนากำลังคนของรัฐบาลที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ด้านนายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM)  เพิ่มเติมว่า “JMAM เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ผ่านนวัตกรรมการวิจัยและการศึกษาการจัดการ โดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดึงสมรรถนะของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การศึกษาทางไกล (Correspondence courses) การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Learning Library®) การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (Group training) และการประเมิน (Assessments) ในการพัฒนาบุคลากรโรงงานให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลด้วยการพัฒนาในแนวทางยกระดับสมรรถนะของบุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจในสายการปฏิบัติงาน ซึ่งในความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรของประเทศไทย และสามารถยกระดับมาตรฐานอาชีพสู่สากลได้”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม  First S New S Curve รวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานอาชีพที่เป็นความต้องการในตลาด อาทิ โลจิสติกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ICT ระบบราง ซ่อมอากาศยาน อุตสาหกรรมพลาสติก อาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ปิโตรเลียมปิโตรเคมี หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นต้น และยังได้เริ่มพัฒนาโครงการ e-Training เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของสถาบัน  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา     ใน 87 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  โลจิสติกส์ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจการบิน ICT และแมคคาทรอนิกส์  

ซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง JMAM และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเมินและรองรับกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาช่างเทคนิคในโรงงานและการสร้างการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  E- Learning ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งฝ่าย JMAM  จากประเทศญี่ปุ่น ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร   ในประเทศไทยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

No Comments

    Leave a Reply