Browsing Tag

ชุมนุมสหกรณ์ออทมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

News

“ทีมพลังรักษ์สหกรณ์” ชูนโยบาย 8 ระบบ เดินหน้าสร้างสหกรณ์สมาชิกเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก ยืนบนขาตัวเองได้

25/03/2021

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ นำโดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล และผู้สมัครในนามทีมพลังรักษ์สหกรณ์ ร่วมแถลงนโยบายลงสมัครเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.) ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายปรเมศวร์ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมากระบวนการสหกรณ์ประสบปัญหามากมาย ทำให้สหกรณ์ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ทีมเราจึงต้องการไปพัฒนา ชสอ. เพื่อไปสร้างสหกรณ์สมาชิกให้มีความเข้มแข็ง…