News

มกอช. รับประกาศรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ ในงาน DIGITAL GOVERMENT AWARDS 2019

30/10/2019

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมงาน DIGITAL GOVERMENT AWARDS 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิตอลประจำปี 2562) พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดย มกอช. ได้ดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารราชการ ในการให้บริการกับประชาชน และผู้ประกอบการที่มาติดต่อขอรับบริการ จาก มกอช. จำนวน 5 บริการ ได้แก่ 1. บริการให้การรับรองระบบงาน 2. บริการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 3. บริการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการสินค้าเกษตร 4. บริการขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และ 5. บริการขอแจ้งการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

จากการสำรวจของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิตอลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 323 หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน 1,533 หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนและนโยบายในการยกระดับพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศ ซึ่ง มกอช. เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ภาครัฐส่วนกลาง ที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณารับรางวัลดังกล่าว

ในปี 2562 นี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล DIGITAL GOVERMENT AWARDS 2019 ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิตอล มีจำนวน 10 รางวัล และรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการจำนวน 60 หน่วยงาน

No Comments

    Leave a Reply