PR NEWS

ช.ส.ค.ประชุมสามัญประจำปี 62 ชี้ความเชื่อมั่น เข้าใจระบบอย่างถ่องแท้ ฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง

28/04/2019

“พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์” ชี้ความเชื่อมั่น เข้าใจระบบอย่างถ่องแท้ ฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง หนุนเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก ขณะที่ “จรัล เอี่ยมสำอางค์” สมาชิกให้ความไว้วางใจ นั่งประธานคนใหม่ ชุดที่ 41

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.62 พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่หมดวาระการดำเนินงานในปี 2561โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องไดมอนฮอลล์ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า การพัฒนาสหกรณ์ ต้องเข้าใจระบบสหกรณ์อย่างท่องแท้ มีความเชื่อมั่น และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยเน้นการพัฒนาชีวิตสมาชิกสู่ความยั่งยืน อันนำไปสู่ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง และเดินหน้าต่อไปได้ แต่ต้องไม่มองว่าเป็นเครดิตยูเนี่ยน หรือออมทรัพย์อย่างเดียว ต้องมองไปถึงการประกอบอาชีพของสมาชิกด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งของสมาชิกในทุกสาขาอาชีพ โดยการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท เช่น สหกรณ์ภาคการเกษตร เชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน เพื่อนำไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยหันมาพึ่งสหกรณ์ก่อนไปพึ่งภาคธุรกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการประกอบอาชีพลดลง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ระบบสหกรณ์ เป็นระบบที่ดี ที่เป็นที่พึ่งพื้นฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ดีขึ้นไปด้วย“อยากฝากให้สมาชิกสหกรณ์ มีความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ ซึ่งบางสหกรณ์ประสบความสำเร็จ มีผลกำไร บางสหกรณ์อาจจะไม่มี แต่ความเชื่อมั่นยังคงอยู่ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เพียงแค่ต้องการกำไร หรือเงินปันผลเท่านั้น เมื่อสมาชิกเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ ก็ต้องเดินเข้าหาสหกรณ์ และช่วยกันตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์ ถ้ามีเข้ามามีส่วนร่วมอบบนี้แล้ว ก็จะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ซึ่งความเข้มแข็งไม่ใช่การมีทรัพย์สินมาก แต่เข้มแข็งด้วยความเชื่อมั่น ความมีระเบียบ และมีความสุจริต โปร่งใส”พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวด้าน นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. กล่าวว่า ปัจจุบัน ช.ส.ค. มีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน 1,098 แห่ง สมาชิกรายบุคคลกว่า 1,240,640 คน ทุนดำเนินงาน จำนวนกว่า 4,954 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สิน จำนวนกว่า 3,769 ล้านบาท และทุนเรือนหุ้นกว่า 629 ล้านบาท รวมทั้งผลกำไร จำนวนกว่า 29 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้มีการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานในปีต่อไป คือ การนำเสนอแผนงานและงบประมาณรับจ่าย ประจำปี 2562 โดย ช.ส.ค. ยังมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์และเอกภาพของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนให้มีสมรรถนะในการทำงาน และส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจกับ ช.ส.ค.มากยิ่งขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ โดยผลการเลือกตั้ง นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ 41

No Comments

    Leave a Reply