PR NEWS

ชสอ.นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี

27/03/2019

รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารฯ นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เป็นผู้แทนกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 22 รับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ และมี ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านดงตาหวาน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

 

ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้ ชสอ. ได้ดําเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียรตํารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท พร้อมมอบทุนดําเนินงานเริ่มต้น จํานวน 15,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน จํานวน 10,000 บาทนอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานียังได้ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นสําหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต่อไป

 

 

No Comments

    Leave a Reply