PR NEWS

เปิดวิสัยทัศน์คณะกรรมการสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7

20/04/2019

สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 (2562-2565)    

นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร  และ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เป็นเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะกรรมการคนใหม่ในตำแหน่งต่างๆ พร้อมกันนี้   นายสุวัชชวีร์ ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย  ร่วมทำงานกับสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าบริหารวิชาชีพระดับนานาชาติ 

หลังทำพิธีกราบสักการะไหว้พระวิษณุกรรม ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อเร็วๆ นี้

No Comments

    Leave a Reply