News

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

24/01/2019

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2/2562 โดยมีนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เข้าใจที่มาและความสำคัญของดิน มีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมลพิษทางดิน

ดินที่มีปัญหา การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ หรืองานโครงการพระราชดำริ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านจาก 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกระทู้ และอำเภอถลาง รวม 51 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้มี นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงค์อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายเชาว์ เรื่องสวัสดิ์รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต  นายชัยยุทธ ทองชัย เกษตรอำเภอกะทู้  ร่วมเป็นเกียรติ

No Comments

    Leave a Reply