PR NEWS

กอจ.แถลงจัดใหญ่ งานวันแบ่งปันซะกาต กทม.

22/03/2019

วันที่ 21 มี.ค.62 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันแบ่งปันซะกาต กทม. โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร , นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร, นายทวิช อารียะกิจโกศล ประธานกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กกําพร้าและยากจน, นายอนุสรณ์ องอาจ กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร, นายอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อํานวยการอาวุโส KTBST- Islamic และ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอิสกานดา โรงแรมรีเจ้นท์ ซอยรามคําแหง 22 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า ซะกาตเป็นหลักการที่กำหนดในอิสลามที่คนมีทรัพย์สินจะต้องบริจาคให้คน 8 ประเภท คนที่ไม่บริจาคถือว่า เป็นบาป เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข (ซะกาต หรือ ทานประจำปีหมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพย์สิน เงินทอง สินค้าที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ทำการบริจาค ผู้นั้นก็ผู้หนึ่งที่ทำผิดบัญญัติของอิสลาม และยังถือเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยมุสลิมจำเป็นต้องจ่ายทั้งซะกาตและภาษีในอัลกุรอานได้กล่าวถึงการบริจาคซะกาตว่า“หัวใจของการบริจาคทานคือ การเสียสละเพื่อคนขัดสนและยากจน คล้ายกับการเสียสละเผยแผ่คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของกุรอาน“)

สำหรับรายละเอียดการ มอบทุนให้เด็กกำพร้ายากจนนั้น ทางกอ.กทม.ได้ขึ้นทะเบียนเด็กกำพร้าและยากจนที่ได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุน จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุก ๆ เดือน

โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่น ๆ

นายทวิช อารียะกิจโกศล ประธานกองทุนศึกษาสำหรับเด็ก กล่าว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ทำหน้าที่ดูแลมัสยิดและพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน” ที่ได้จัดงานครั้งนี้โดยมัวัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร

4.เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

5.เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ซึ่งภายในงานองค์กรต่าง ๆ จะมีมีส่วนร่วมและกิจกรมต่าง ๆ มากมาย เช่น

การออกร้านของบริษัทและร้านต่าง ๆ กว่า 300 ร้าน

การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในเขตกรุงเทพฯ

การออกร้านองค์กรการกุศล มูลนิธิและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

นิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.

การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.

การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของมุสลิมในเขตกรุงเทพฯ ณ สนามกีฬา หัวหมาก กรุงเทพฯ


นายบัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการบริหารมุสลิมไทยโพสต์ ผู้จัดงานร่วม “วันแบ่งปันซะกาต กล่าวว่า งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ มีการจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เพราะ มีมัสยิดเข้าร่วมถึง 183 มัสยิดของกรุงเทพฯ จะมีการรวมพลัง ณ สนามกีฬา หัวหมาก รามคำแหง รายได้ต่าง ๆ จะนำมาใช้ในกิจกรรมกองทุนซากาตและสวัสดิการสังคม ของ กอ.กทม.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานนี้จะมีกิจกรรมของแต่ละมัสยิด ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ และแน่นอนจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ

สามารถจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่กำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานครได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และเรื่องที่สำคัญคือคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะได้ได้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น

งานวันแบ่งปันซะกาต กทม. จะจัดให้มีขึ้น ณ สนามกีฬา หัวหมาก ระหว่างวันที่ 25-26-27 พฤษภาคม 2562

        สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือออกร้านค้าสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 080-284-8000, 080-284-7222, 02-116-8134 Facebook: mnetorga

No Comments

    Leave a Reply