News

มกอช. เปิดคอร์สอบรม “Train Of The Trainer” เสริมความรู้มาตรฐาน GAP พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

21/12/2021

วันที่ 21 ธ.ค.64 นางสาว เสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาวิทยากรตัวคูณ ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (Train Of The Trainer) สู่ชุมชน” ซึ่งกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค.64 โดยมีนายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรม และให้การต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

การอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) การตรวจสอบรับรอง ระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปสื่อสารถ่ายทอดสู่ชุมชนได้

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตร ในหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนและผู้ที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 433 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีทักษะความรู้และประสบการณ์ มาบรรยาย ในหัวข้อความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร การขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยระบบ QR Trace on Cloud และDGT Farm มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์

No Comments

    Leave a Reply