PR NEWS

เปิดตัว “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ “Digital Startup Institute” อย่างเป็นทางการ

21/03/2019

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประกาศความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เติบโตสู่ตลาดโลกแบบก้าวกระโดด โดยเชิญกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล พร้อมจัดเสวนาที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup จาก Startup ระดับแม่เหล็กของไทย ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวถึงที่มาของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ว่า “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ Startup ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) สร้างศักยภาพ และเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ และต่อยอดการลงทุน (Deal Flow) จนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เราต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเข้มแข็งในประเทศไทย โดยเราหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคีเครือข่าย และวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มาร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของประเทศเราให้ก้าวกระโดดขึ้นไป”
สำหรับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นนั้น ได้เริ่มดำเนินงานส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Startup Fund) ซึ่งมีการให้การสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วกว่า 40 กิจการ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 นี้ สถาบันฯ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ซึ่งสถานที่แห่งใหม่นี้จะช่วยขยายขอบเขตการให้บริการแก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้กว้างขวางขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม (Co-working Space) และการให้บริการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเฉพาะในระยะเติบโต ในมิติต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและสร้างเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ ด้านการสนับสนุนทางการตลาด (Demand side support) เป็นต้น

การเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย Startup และผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Steve Blank (สตีฟ แบลงค์) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup โลก นี่คือ ผู้ประกอบการที่ทำหลากหลายธุรกิจแห่งซิลิคอนวัลเลย์ และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็น 1 ใน 30 บุคคลทรงอิทธิพลในแวดวงเทคโนโลยีในปี 2556 และยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน “ผู้เชี่ยวชาญแห่งนวัตกรรม” ที่จัดอันดับโดยนิตยสารฮาร์วาร์ดบิสสิเนส รีวิวในปี 2555 ด้วย เขาจะมาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองในหัวข้อ “Future of Startup and Digital Economy” ดำเนินรายการโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบิร์ช (Dr. Edward Rubesch) ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นอกจากนั้นยังเปิดเวทีสัมมนา “Thailand Starup Ecosystem: What’s Next?” ที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup กับตัวแทนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณไผท ผดุงถิ่น CEO Builk One Group, คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ Managing Director, dtac Accelerate, ดร.ศรีหทัย พราหมณี Head of AIS The StartUp และ คุณฐนสรณ์ ใจดี President, True Digital Park“สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หวังอย่างยิ่งว่า บนพื้นที่แห่งใหม่นี้ เราจะได้ร่วมกันช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นจำนวนมากในประเทศ และสามารถขยายธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อแข่งขันในตลาดโลกอย่างเต็มศักยภาพ” ดร.ณัฐพล กล่าวเสริม

No Comments

    Leave a Reply