News

ชป. ร่วม Kick off กำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จ.นครศรีธรรมราช

20/12/2022

สำนักงานชลประทานที่ 15 จับมือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตัวเมืองนครศรีธรรมราช

บ่ายวันนี้ (20 ธ.ค. 65) นายก่อพงษ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา Kick off กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำด้านท้ายน้ำ รองรับการระบายน้ำจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง มีการใช้เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียงจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ และรถแบคโฮบูมยาวของกรมชลประทาน เข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณหน้าประตูระบายน้ำฉุกเฉิน และพื้นที่คลองสาขาของลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ส่วนหนึ่งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและดินปลูกสำหรับใช้ในแปลงสาธิตการเกษตร และแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรนำกลับไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply