News

ชป.แจงเร่งสนับสนุนเครื่องสูบน้ำปตร.ดอยหล่อ ช่วยสวนลำไย พร้อมวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำอ่างฯโป่งจ้อ จ.เชียงใหม่ รองรับพื้นที่เกษตรขยายเพิ่มขึ้น

20/01/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวสวนลำไยกว่า 300 คน รวมตัวเรียกร้องขอให้ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบภัยแล้งาหลายปี ไม่สามาราถรับน้ำจากฝายน้ำล้นแม่ตื่นได้ เนื่องจากชำรุดมเสียหาย จนชาวสวนต้องตักน้ำจากแม่น้ำปิงใส่รถบรรทุกเติมใส่อ่างเก็บน้ำเอง นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ มีพื้นที่รับน้ำฝนเพียง 8 ตารางกิโลเมตร แต่ด้วยปัจจัยด้านภูมิประเทศ และมีฝนตกน้อยทำให้น้ำไหลเข้าอ่างฯน้อย ปริมาณน้ำเก็บกักตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา จึงไม่เต็มความจุอ่างฯ ส่วนฝายแม่ตื่น ที่ช่วยผันน้ำจากลำน้ำแม่ตื่นลงสู่อ่างฯโป่งจ้อ ปัจจุบันเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานกว่า 20 ปี ทำให้การผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่เต็มประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง พร้อมเตรียมเครื่องจักรกลอื่นๆ ไว้ที่บริเวณประตูระบายน้ำดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ เพื่อให้การสนับสนุนหากเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ ร้อมกันนี้ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำ HDPE ที่ชำรุด ให้เสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหน้า เพื่อให้ระบบผันน้ำจากฝายแม่ตื่นสามารถผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ดีขึ้น
สำหรับการปรับปรุงฝายแม่ตื่นพร้อมระบบท่อผันน้ำ ด้วยงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงค่อนข้างสูง แต่กรมชลประทานจะเร่งรัดพิจารณาโครงการฯ เพื่อให้การสำรวจและออกแบบให้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ได้ในปี 2564 – 2565 จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2566

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น กรมชลประทานมีแผนที่จะจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ที่สามารถ. ผันน้ำไปช่วยอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ คือ อ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง ความจุ 9.5 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง ความจุ 20.5 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งจะพิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างของโครงการฯ ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าล้อ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าลาน
ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถแจ้งรับการช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply