News

“กฤษฏา” ชงระดับ 10 ผ่านครม.แล้ว 7 ตำแหน่งระบุมีความสามารถทำดีไม่มีปัญหาทุจริต

16/10/2018

“กฤษฏา” ชงระดับ 10 ผ่านครม.แล้ว 7 ตำแหน่งระบุมีความสามารถทำดีไม่มีปัญหาทุจริต เผย สำราญ สารบรรณ์ เต็งหนึ่งเด็กอดีตอธิบดี อาวุโสน้อยสุด ได้นั่งแท่นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สมใจ

วันนี้ (16 ต.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอ ครม.ผ่านเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง(ซี10)กระทรวงเกษตรฯ จำนวน 7 ราย มีดังนี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจราชการ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการ นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นอธิบดีกรมการข้าว นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะเห็นว่าผู้ที่ขึ้นตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่มาจากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพราะมีผู้ใหญ่ผลักดัน ทั้งนี้ผู้ที่ขึ้นตำแหน่งมีความอาวุโส ไม่มีปัญหาการทุจริต มีความสามารถทำงานได้ตามแนวทางปฏิรูปภาคเกษตรมุ่งให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่มั่นคงภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต ของรมว.เกษตรฯ  

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นรองอธิบดีที่มีความอาวุโสน้อยเมื่อเทียบกับรองอธิบดีท่านอื่น แต่ได้รับการสนับสนุนจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ 

No Comments

    Leave a Reply