News

เฉลิมชัยเร่งแก้ภัยแล้ง ย้ำตนเป็นลูกเกษตรกร เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน

16/01/2020


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้งทั่วประเทศ กำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในทุกวัน ย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และที่สำคัญคือการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ เป็นไปตามนโยบายศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำแห่งชาติ สิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเช่นกันคือ ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น การทำแก้มลิง เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน

นายเฉลิมชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งนอกจากการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแล้วจำต้องวางแผนระบบน้ำให้มีความยั่งยืนในอนาคตด้วย ย้ำไม่ทิ้งประชาชน ดูแลแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ ซึ่งตนเองจำทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะตนเองก็เป็นลูกเกษตรกร เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และตนเองจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง และสุดความสามารถ

 

 

No Comments

    Leave a Reply