News

ชป.สั่งระดมผันน้ำ 24 ชม. ไล่น้ำเค็มเจ้าพระยา

16/01/2020

กรมชลฯ สั่งปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเร่งผันน้ำแม่กลองผ่าน 2 คลองหลัก เติมให้กับเจ้าพระยาเพื่อใช้ผลักดันน้ำเค็ม มั่นใจเป็นไปตามแผนลดผลกระทบให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน นำผู้สื่อข่าวตรวจพื้นที่ จ.นครปฐมและสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันน้ำเค็ม โดยผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง มาลงแม่น้ำท่าจีน และผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองพระพิมลและประตูระบายน้ำคลองพระยาบรรลือ เพื่อเติมน้ำให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา จนมีปริมาณเพียงพอในการผลักดันน้ำเค็มออกสู่ทะเลในอัตราวันละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กล่าวอีกว่า กรมชลประทานสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมกันปฏิบัติงานผลักดันน้ำเค็มตลอด 24 ชั่วโมง โดยระดมเครื่องจักรเครื่องมือจากสำนักเครื่องจักรกลมาช่วยเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม การกำจัดผักตบชวา การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และการใช้เทคโนโลยีสำรวจตรวจหาสันดอน เพื่อขุดลอกปรับท้องคลองให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก รวมถึงการบริหารประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อทำให้การผลักดันน้ำเค็มมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply