News

สวนสุนันทา เตรียมจัดงานโชว์ผลงาน “Startup Champions Model” ต่อยอดงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 23-25 มี.ค.นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

15/03/2022


รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำหนดจัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยในชุมชนจนต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการนำผลงานวิจัยไปปฏิบัติการจริง และการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำผลงานวิจัยไปปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ที่มุ่งเป้าการนำไปใช้ประโยชน์จริง สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปช่วยภาคการผลิต ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ การแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ
รศ.ดร.รจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Startup Champions Model” ที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานที่หลากหลาย เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม Startup และ OTOP เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดดอกทองกวาวสู่การพัฒนาสินค้าความงาม “Startup Champions Model” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเชิงสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทุนวัฒนธรรมสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า Startup และ OTOP (เครื่องปั้นดินเผา เสื่อกก โคมไฟจักรสาน จานคล้า ผ้าย้อมคราม) สู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การอยู่ดีมีสุขตามนโยบายสานพลังประชารัฐบนฐานศาสตร์พระราชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ให้เลือกสรรมากมาย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และผู้สนใจเข้าร่วมงาน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลาน P1-1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply