News

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมหมอดินอาสาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบพายุ “ปาบึก”

11/01/2019

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน ประชุมติดตามสถานการณ์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช

โดยมีนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานี ผู้อำนวยการกลุ่มหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาน อ. พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึก

เบื้องต้นด้านพืช จำนวน 23 อำเภอ 125 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกรประสบภัย 121,053 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย 125,931 ไร่ แนกเป็นนาข้าว คาดส่าจะเสียหาย 27,207 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 3,573 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 96,151 ไร่ อยู่ระหว่างการรับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกรและให้เจ้าหน้าที่ทำการ สำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีเสียหายสิ้นเชิง


จากนั้นเวลา เวลา 13:30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ และหน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านนายปาน ชูพันธ์ หมอดินอาสาประจำตำบลบางจาก

โดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอปากพนัง หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยาม เวลาต่อมาเดินทางไปพื้นที่บ้านวัวหลุง หมู่ที่ 5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว

No Comments

    Leave a Reply