News

กรมชลประทาน ร่วมหารือกับกลุ่มสมัชชาเกษตรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน พร้อมเดินหน้า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

05/10/2022

วันนี้ (5 ตุลาคม 2565) นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้แทนสำนักงานโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสมัชชาเกษตรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนจากสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference

สำหรับการประชุมในวันนี้ กรมชลประทาน ได้ชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนตามข้อเสนอของกลุ่มสมัชชาเกษตรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ทำการเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนของโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ให้มีประสิทธิภาพและมีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังพร้อมช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเป็นธรรม ตามข้อสั่งการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งรัดติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติ รวมถึงหากมีประเด็นใดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ให้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย

No Comments

    Leave a Reply