News

กคช. จัดกิจกรรมวิชาการ เสนอแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ฉลองครบรอบ 47 ปี ขององค์กร

05/02/2020

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวิชาการในโอกาสครบรอบ 47 ปี ขององค์กร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย”

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พม. กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน” ซึ่งมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากว่า 47 ปี โดยการเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอดมา ทั้งในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และวัสดุที่ก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จึงทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัย และยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติก้าวทันตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ขององค์กร ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ขึ้น เพื่อสนองตอบนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการดำรงชีวิต และการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดี พร้อมให้ความสำคัญต่อการออกแบบและการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาการอยู่อาศัย โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากปาฐกถาพิเศษ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีบรรยายพิเศษ หัวข้อ “47 ปี แห่งการขับเคลื่อนการเคหะแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ การเสวนา หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายฎายิน เกียรติกวานกุล Marketing Director – Roof Business บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) นายสมศักดิ์ ปรางทอง หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมี นายกิร ดั่นคุณะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอมุมมองด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันอีกด้วย

ภายหลังจากเปิดกิจกรรมในวันนี้แล้ว นายจุติ ไกรฤกษ์ ยังได้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของโครงการบ้านราคาประหยัดมาตรฐานสูง (Smart Home) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่การเคหะแห่งชาตินำนวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมาจัดสร้างบ้านที่มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในสังคมยุคใหม่ โดยนำนวัตกรรมการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จ หรือระบบ Precast มาใช้ เพื่อย่นระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านแรงงานไม่เพียงพอ และสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้ดี ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ออกแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในลักษณะ Universal Design อาศัยอยู่ร่วมกันได้ทุกช่วงวัย ขนาดเนื้อที่ 20 ตารางวา มี 3 รูปแบบ ได้แก่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22, 28 และ 36 ตารางเมตร ราคาขายอยู่ระหว่าง 350,000 – 550,000 บาท โดยจัดสร้างบ้านตัวอย่างที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply