News

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

04/06/2022

บ่ายวันนี้ (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกผู้สนับสนุนด้านข้าวและชาวนา พร้อมกราบบังคมทูลรายงานการจัดหาน้ำสนับสนุนให้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน และโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน และโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2549 ที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ทรงมีพระราชดำริให้จังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย พร้อมจัดหาที่ดินที่เป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมถึง เพื่อใช้สำหรับทำฟาร์มตัวอย่าง โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน ตั้งอยู่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดิน 23 ไร่ และพื้นที่น้ำ 13 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้และเป็นการฝึกอาชีพทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง อย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดความชำนาญและนำไปประกอบอาชีพในพื้นที่ดินของตนได้ เมื่อถึงฤดูน้ำลด ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในหนองระหารจีน การขุดลอกคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช 3 และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองระบายใหญ่มหาราช 3 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเติมน้ำจากหนองระดำสู่หนองระหารจีน และการสนับสนุนในการทำนาปรังต้นเดือนมกราคมของทุกปีให้แก่เกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว บริเวณพื้นที่รอบคลองหนองล้นและคลองระหารจีน รวมพื้นที่ 1,000 – 2,000 ไร่ เป็นต้น และโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง ตั้งอยู่ที่บ้านยางกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1,005 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง และจ้างแรงงานราษฎร ให้ราษฎรมีรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทองอีกด้วย ซึ่งกรมชลประทาน ได้สนับสนุนภารกิจของฟาร์มแห่งนี้ ด้วยการขุดคูคลองที่เชื่อมต่อในระบบความยาวรวม 17 กิโลเมตร การติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ งานขุดสระกักเก็บน้ำบริเวณวงเวียน ความจุน้ำ 2,800 ลูกบาศก์เมตร และสระกักเก็บน้ำสำรองขนาด 2 ไร่ 3 แห่ง รวมความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง และงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ความยาวรวม 3,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

จากนั้นได้กราบบังคมทูลรายงานผลงานนวัตกรรมของกรมชลประทาน “รางวัดปริมาณน้ำชลประทานจากยางพารา (Para.-Cutthroat Flume)” พัฒนาโดยสำนักวิจัยและพัฒนา โดยได้พัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำจากยางพารามาจัดสร้างเป็นนวัตกรรมรางวัดน้ำยางพาราแบบไม่มีคอ เพื่อใช้เฝ้าติดตามค่าระดับน้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์และจัดการคำนวณเป็นอัตราการไหลและปริมาณน้ำที่ส่งให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม

สำหรับการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในปีนี้กรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนภูมิภาคในเขตภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย ด้านข้าว อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยี ลดต้นทุน การผลิตข้าวสมัยใหม่ แบบครบวงจร การจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว การฝึกอาชีพ การอบรม ขายสินค้าออนไลน์ ที่สามารถนำไปต่อยอด เป็นอาชีพเสริม เป็นต้น

No Comments

    Leave a Reply