News

‘ซีพี ออลล์’ มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่ชาวนา ผนึก 2 องค์กร เปิดโครงการเสริมทักษะสร้างรายได้ยั่งยืน

04/06/2019

“ซีพี ออลล์” ทุ่มความสำคัญชาวนาไทย จับมือโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม เปิดโครงการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆ สร้างรายได้ยั่งยืน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home)

ล่าสุด ซีพี ออลล์ เตรียมจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวนาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “ ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี

โครงการ “ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องชาวนาผู้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมในทุกด้าน โดยโครงการฯนี้ ซีพี ออลล์ ได้รับความร่วมมือจาก 2 องค์กร ได้แก่  โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย  โดยมีนางสาวณัชชรีย์ นุธรรม ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนกล่าวถึงความพร้อมที่จะร่วมกับ ซีพี ออลล์ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูปและกระจายผลผลิตอย่างสอดคล้องกับความต้องการตรงตามวิถีของผู้คนในสังคมและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆในอนาคต  รวมถึงนางสาวธีราดา นามให ผู้อำนวยการสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม  ซึ่งเตรียมจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์,  การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาด, การสร้างแบรนด์, การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและองค์รวมโดยมีชาวนาเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมเครือข่ายชาวนาอื่นๆในจังหวัด เพื่อให้สังคมมีความรู้และเห็นคุณค่าของการผลิตและความหลากหลายของข้าวไทย นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวยังมีนายณรงค์ กุลจันทร์ ผู้แทนชาวนาไทย ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพปลูกข้าวของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันอีกด้วย

“หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว  เพราะชาวนาคืออาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้  เราเชื่อว่าชาวนามีศักยภาพที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นผู้ควบคุมและบริหารระบบการผลิต รวมถึงการกระจายผลผลิตข้าวและอื่นๆอย่างมีคุณธรรมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องชาวนาผู้ปลูกข้าว ปลูกความเป็นไทย”  นายสุวิทย์ฯ กล่าว

ในโอกาสนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ชาวนา” (Farmer) ผ่านโซเชียลมีเดีย บอกเล่าถึงเรื่องราวของ “ข้าว” ที่สร้างความเป็นไทยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ สำนวนไทย วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้กระทั่งคำทักทายที่สื่อถึงความเป็นไทยเช่นคำว่า “ไปไหนมา กินข้าวหรือยัง” ซึ่งไม่มีชาติใดจะเหมือน การเล่าเรื่องโดยใช้ “ข้าว” สิ่งที่สร้างความเป็นไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและชาวนาผู้ปลูกข้าวก็เปรียบได้กับเป็นผู้ปลูกความเป็นไทย โดยสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณา “ชาวนา” ได้ทาง https://www.facebook.com/cpall7   และทุกๆ 1แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท นำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวไร่ชาวนาในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ ปลอดสารเคมี และเน้นใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้จัดงาน “วันแห่งโอกาสดีที่ ซีพี ออลล์” ขึ้น เพื่อมอบโอกาสสำคัญด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯ และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

No Comments

    Leave a Reply