News

มกอช.เร่งดันโรงคัดบรรจุผักปลอดภัยเข้าระบบ GMP จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เสริมความรู้มาตรฐาน GAP พืชอาหารกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อยุธยา

01/05/2019

มกอช.ขยายผลนโยบายตลาดนำการผลิตพื้นที่แปลงใหญ่ ดันโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กเข้าระบบ GMP หวังลดความเสี่ยงสินค้าเกษตรล้นตลาด-ราคาตก ปี 62วางเป้าพัฒนานำร่องนำร่อง 4 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี และขอนแก่น ป้อนผลผลิตให้เทสโก้ โลตัส

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กล่าวว่า เพื่อเร่งขยายผลนโยบายด้านการตลาดและการผลิตในพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ มกอช.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” ให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อรองรับการตรวจประเมินประกอบการขอการรับรอง GMP โรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงผลผลิตของเกษตรกรล้นตลาดและราคาตกต่ำแบบยั่งยืนในอนาคต

โดยโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี และขอนแก่น รวม 4 กลุ่ม ระหว่างเดือนธ.ค61-ก.ย 62 เพื่อให้โรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดของกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.9047-2560)โดยโครงการดังกล่าวจะนำโมเดลบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น มาเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งขอความร่วมมือกับกรมวิชาการในการสนับสนุนการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ

เลขาธิกากล่าวว่า ปัจจุบัน มกอช. เร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มาตรฐาน GMP แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมกอช.ได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาด GMP และจัดอบรม เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พืชอาหาร ภายใต้โครงการ พัฒนาโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผัก และผลไม้สดขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMP ซึ่ง มกอช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร อบรม ให้ความรู้ และส่งเสริม ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีองค์ความรู้ด้านการปลูกและการผลิตตามหลักการผลิตที่ดี GAP พืชอาหาร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็ก ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9035-2553 และ มกษ. 9047-2560 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งแผนขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้แผนการพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2560-2564) ที่พุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดโลก

ทั้งนี้ โรงคัดบรรจุผักปลอดภัย ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้โรงคัดบรรจุผักปลอดภัยฯ อยู่ระหว่างขอการรับรอง GMP โรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.) เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 37 ราย สมาชิกเครือข่าย 13 ราย ผ่านการรับรอง GAP แล้ว 7 ราย จำนวน 10 แปลง โดยมีตลาดหลัก คือ เทสโก้โลตัส ผลิตผักมีทั้งหมด 14 ชนิด คือ คะน้า คะน้ายอด กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักชี กระเพา โหระพา ฟักเขียว แตงกวา แตงร้าน ผักกาดหอม บวบเหลี่ยม มะเขือยาว มะนาว ในอนาคตจะเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ มะเขือเปราะ และมะระจีน ปริมาณที่จัดส่งประมาณ 1,750 กิโลกรัม/วัน หรือ 8,750 กิโลกรัม/สัปดาห์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 600,000 บาท

No Comments

    Leave a Reply