News

“สมพล ตันติสันติสม” นั่งแท่นนายก สสอค. คนใหม่ ย้ำพร้อมสานต่องานคณะกรรมการชุดเก่า มุ่งสร้างสวัสดิการสมาชิก ควบคู่พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง

31/03/2019

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562-2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ.นนทบุรี

นายอุทัย กล่าวว่า สสอค. เกิดจากแนวคิดการสร้างให้มีองค์กรคู่เพื่อครูไทย คือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ตรวจการสมาคม นายทะเบียน ที่ปรึกษา โดยการทำงานเต็มความสามารถภายใต้พันธกิจสำคัญคือ “เก็บเงินได้ จ่ายเงินเร็ว มีสมาชิกเพิ่มขึ้น” เพื่อให้สมาคมฯ “เป็นสวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย”ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562-2563 ปรากฎว่า นายสมพล ตันติสันติสม ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง นายก สสอค. คนใหม่ มีคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับการสรรหาตามสัดส่วนของแต่ละภาค ทั้งหมด 31 คน และผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 5 คนด้าน นายสมพล ตันติสันติสม นายก สสอค. คนใหม่ กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานว่า จะเสริมสร้าง ต่อยอด งานสมาคมฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ และเข้มแข็ง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2561-2565) ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ซึ่งมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นแกนนำหลัก โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสมาชิกด้านสวัสดิการสูงสุด ควบคู่การพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน“โดยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน จะเน้นการพัฒนาเชิงระบบ สมาชิกจะได้รับรู้ รับทราบ และเห็นความชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาของสมาชิก ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เช่น ระบบสารสนเทศ จะมีการสานต่องานจากคณะกรรมการชุดเดิม และเร่งรัดพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งการบริหารจัดการ สารสนเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญ”นายสมพล กล่าว

No Comments

    Leave a Reply