News

“เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา Accelerating your Journey to AI”

30/10/2019

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น (Business Innovation Group) ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ Forrester Research จัดงานสัมมนา “Accelerating your Journey to AI” เพื่อกลุ่มลูกค้า Japanese และกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร ด้าน IT ณ  The Okura Prestige Bangkok

งานสัมมนาได้รับเกียรติจาก Mr. Koichi Asida, Vice President, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ขวามือท่านแรก) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน Mr. Frederic Giron, VP. Research Director Serving CIO Professionals, Forrester Research (ซ้ายมือท่านแรก) นำเสนอการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศ คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล และ คุณมีลาภ โสขุมา, Principal Consultant, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งปันประสบการณ์การประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมของไทย  Mr. Ser Yean Tan, CTO, Cloud & Cognitive Software IBM Asean นำเสนอวิธีการในเชิงเทคโนโลยีผ่านระบบ IBM Software ในการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และกล่าวปิดงานโดย คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล, Vice President, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

No Comments

    Leave a Reply